Regulamin zapisów i opłat

Koszt udziału w jednym turnusie

do 28.02.2020 r. – 1490 zł

po 28.02.2020 r.  1590 zł

Koszt udziału w dwóch turnusach

do 28.02.2020 r. – 2800 zł

po 28.02.2020 r. – 2900 zł

Koszt udziału w trzech turnusach

do 28.02.2019 r. – 4200 zł

po 28.02.2020 r. – 4300 zł

Regulamin zapisów i opłat

§1. Postanowienia ogólne

 1. Zgłoszenia udziału w Obozie przyjmujemy od 1 grudnia 2019 r. do wyczerpania limitu miejsc.

§2. Koszt udziału w Obozie

 1. Koszt udziału jednego uczestnika w jednym turnusie Obozu:
  1. 1490 zł w przypadku rejestracji oraz wpłacenia zaliczki do 28 lutego 2020 r.
  2. 1590 zł w przypadku rejestracji oraz wpłacenia zaliczki po 28 lutego 2020 r.
 2. Koszt udziału jednego uczestnika w dwóch turnusach Obozu:
  1. 2800 zł w przypadku rejestracji oraz wpłacenia zaliczek do 28 lutego 2020 r.
  2. 2900 zł w przypadku rejestracji oraz wpłacenia zaliczek po 28 lutego 2020 r.
 3. Koszt udziału jednego uczestnika w trzech turnusach Obozu:
  1. 4200 zł w przypadku rejestracji oraz wpłacenia zaliczek do 28 lutego 2020 r.
  2. 4300 zł w przypadku rejestracji oraz wpłacenia zaliczek po 28 lutego 2020 r.
 4. Podane ceny obowiązują dla wszystkich uczestników. Miejsce zamieszkania/zameldowania nie ma wpływu na wysokość opłaty.

§3. Zasady rejestracji na Obóz

 1. Kliknij na jedno ze zdań „Zarejestruj się na Obóz dla uczniów po 5 i 6 klasie szkoły podstawowej”, „Zarejestruj się na Obóz dla uczniów po 7 i 8 klasie szkoły podstawowej i 1 klasie liceum” lub „Zarejestruj się na Obóz dla uczniów liceum”, znajdujące się pod Regulaminem zapisów i opłat. Otworzy Ci się w nowym oknie formularz z pozycjami do uzupełnienia.
 2. W przypadku występowania u uczestnika zaburzeń czy chorób różnego typu np. Autyzmu, Zespołu Aspergera, depresji lub choroby afektywnej dwubiegunowej i innych, wymagane jest podanie tej informacji podczas rejestracji w polu dot. specjalnych potrzeb edukacyjnych lub stanu zdrowia. Podanie informacji o zaburzeniu lub chorobie nie spowoduje braku kwalifikacji uczestnika do udziału w Obozie.
 3. Wypełnij krótko i zwięźle wszystkie pola i kliknij „zapisz się”.
 4. Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego wyświetli się informacja potwierdzająca rejestrację. Otrzymasz też automatyczną wiadomość na podanego przez Ciebie maila z potwierdzeniem udziału oraz linkiem i informacją o Panelu informacyjnym Obozowicza, w którym znajdzie się Karta kwalifikacyjna w formacie PDF (do ściągnięcia i podpisania przed samym Obozem).
 5. Kartę kwalifikacyjną, tuż przed Obozem, wydrukuj, podpisz (rodzic/opiekun prawny uczestnika Obozu) i zabierz ze sobą na Obóz Naukowy PW. W przypadku udziału jednego uczestnika w dwóch lub trzech turnusach Obozu, należy wypełnić Karty kwalifikacyjne odpowiednio dla dwóch lub trzech turnusów. UWAGA! Karty kwalifikacyjne będą dostępne po zalogowaniu do Panelu informacyjnego Obozowicza. Będą też aktualizowane, jeśli uczestnik lub opiekun po rejestracji będzie chciał/musiał zgłosić jakieś zmiany.
 6. Opłać udział w Obozie. Zasady dotyczące opłat znajdziesz w §4.

§4. Płatność za udział w Obozie

 1. Po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji drogą mailową, w ciągu 7 dni od daty rejestracji, należy wpłacić:
  1. w przypadku uczestnictwa jednego uczestnika w jednym turnusie Obozu - 700 zł zaliczki;
  2. w przypadku uczestnictwa jednego uczestnika w dwóch turnusach Obozu - 1400 zł zaliczki;
  3. w przypadku uczestnictwa jednego uczestnika w trzech turnusach Obozu - 2100 zł zaliczki;

  na konto bankowe Fundacji Inceptio:

  Fundacja Inceptio
  ul. Branickiego 9/146
  02-972 Warszawa
  Volkswagen Bank
  91 2130 0004 2001 0597 2245 0004
  w tytule przelewu: „ONPW 2020, imię i nazwisko uczestnika, numer turnusu”

  UWAGA! Rachunek bankowy został zmieniony w stosunku do ubiegłego roku. Prosimy dokonywać wpłaty wyłącznie na wskazany powyżej nr konta.

 2. Ostateczne przyjęcia zgłoszenia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki i/lub całej opłaty na koncie Fundacji Inceptio.
 3. Pozostałą część opłaty za Obóz należy uregulować do dnia:
  1. I, II, III turnus – 1.07.2020 r.;
  2. IV, V, VI turnus – 10.07.2020 r.

  UWAGA: Prosimy o zapisanie w kalendarzu, jaka cena obowiązuje zapisanego uczestnika i ile pozostało do opłacenia do ww. terminu. Informacje te będą również dostępne w Panelu informacyjnym Obozowicza.

 4. W przypadku rejestracji na I,II i III turnus Obozu po 1.07.2020 r. i w przypadku rejestracji na IV, V i VI turnus Obozu po 10.07.2020 r., całą opłatę należy uregulować w ciągu 5 dni od rejestracji.

§5. Rezygnacja z udziału w Obozie

 1. W przypadku uczestników I, II i III turnusu:
  1. rezygnacja przed 1 maja 2020 r. z udziału jednego uczestnika w jednym turnusie Obozu, wiąże się z utratą 200 zł. Pozostała część zaliczki jest zwracana;
  2. rezygnacja przed 1 maja 2020 r. z udziału jednego uczestnika w dwóch turnusach Obozu wiąże się z utratą 400 zł. Pozostała część zaliczki jest zwracana;
  3. rezygnacja pomiędzy 1 maja, a 1 lipca 2020 r. z udziału jednego uczestnika w jednym turnusie Obozu , wiąże się z utratą całej wpłaconej zaliczki tj. 700 zł.
  4. rezygnacja pomiędzy 1 maja, a 1 lipca 2020 r. z udziału jednego uczestnika w dwóch turnusach Obozu, wiąże się z utratą całej wpłaconej zaliczki tj. 1400 zł.
 2. W przypadku uczestników IV, V i VI turnusu:
  1. rezygnacja przed 1 maja 2020 r. z udziału jednego uczestnika w jednym turnusie Obozu, wiąże się z utratą 200 zł. Pozostała część zaliczki jest zwracana;
  2. rezygnacja przed 1 maja 2020 r. z udziału jednego uczestnika w dwóch turnusach Obozu wiąże się z utratą 400 zł. Pozostała część zaliczki jest zwracana;
  3. rezygnacja przed 1 maja 2020 r. z udziału jednego uczestnika w trzech turnusach Obozu wiąże się z utratą 600 zł. Pozostała część zaliczki jest zwracana;
  4. rezygnacja pomiędzy 1 maja, a 10 lipca 2020 r. z udziału jednego uczestnika w jednym turnusie Obozu , wiąże się z utratą całej wpłaconej zaliczki tj. 700 zł.
  5. rezygnacja pomiędzy 1 maja, a 10 lipca 2020 r. z udziału jednego uczestnika w dwóch turnusach Obozu, wiąże się z utratą całej wpłaconej zaliczki tj. 1400 zł.
  6. rezygnacja pomiędzy 1 maja, a 10 lipca 2020 r. z udziału jednego uczestnika w trzech turnusach Obozu, wiąże się z utratą całej wpłaconej zaliczki tj. 2100 zł.
 3. Rezygnacja z udziału w Obozie po:
  1. I, II, III turnus – 1.07.2020 r;
  2. IV, V, VI turnus – 10.07.2020 r.

  wiążę się z utratą całej wpłaconej kwoty.

 1. W związku z epidemią koronawirusa rezygnacja z udziału w Obozie będzie się odbywała na zasadach określonych w Art. 15 k Ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
 2. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Obozie lub odwołania Obozu przez organizatora, wpłacone środki będą, zgodnie z wolą uczestnika/rodzica uczestnika/opiekuna uczestnika:
  1. pozostawione u organizatora Obozu na poczet udziału w Obozie Naukowym Politechniki Warszawskiej, który odbędzie się podczas ferii zimowych i wakacji 2021. Osoby wybierające to rozwiązanie będą mogły wziąć udział w wybranym przez siebie wyjeździe, a koszt wyjazdu zostanie pomniejszony o środki wpłacone w ramach Obozu Naukowego PW 2020

  lub

  1. zwracane po upływie 180 dni od dnia powiadomienia drogą mailowa, na adres kontakt@oboznaukowy.edu.pl, przez uczestnika/rodzica uczestnika/opiekuna uczestnika o rezygnacji z udziału w Obozie lub powiadomieniu przez organizatora drogą mailową, na adresy uczestnika/rodzica uczestnika/opiekuna uczestnika wskazane podczas rejestracji na Obóz oraz na stronie internetowej https://oboznaukowy.edu.pl/, o odwołaniu Obozu.
 3. W przypadku przerwania pobytu w trakcie trwania Obozu z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika, z powodu wcześniejszego wyjazdu, choroby lub wydalenia dyscyplinarnego, opłata za udział w Obozie tj. wszystkie turnusy, na które uczestnik został zarejestrowany, nie będzie zwracana.

§6. Transport

 1. Wg Wytycznych dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży, opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny, dojazd na miejsce wypoczynku powinien odbywać się w formie dojazdu własnego lub transportem zorganizowanym (także transportem publicznym), zgodnie z obowiązującymi przepisami, w których mowa o ograniczeniach. W związku z tym zalecamy przywiezienie i odebranie dzieci z Obozu we własnym zakresie.
 2. Osoby, które nie mają możliwości przywiezienia i odebrania dziecka z Obozu, mogą skorzystać z transportu PKP, organizowanego przez Fundację Inceptio, na następujących zasadach:
  1. I,II, III turnus – transport PKP z Warszawy do Giżycka, pod opieką naszych opiekunów (1 opiekun na 14 uczestników). Następnie przewiezie autobusem/autokarem uczestników, podzielonych na grupy, pod opieką opiekunów, do Pięknej Góry. Powrót na tej samej zasadzie. Koszt zgodnie z poprzednią ofertą - 130 zł w dwie strony lub 80 zł w jedną stronę. Transport PKP TLK – pociąg bezpośredni z Warszawy Centralnej do Giżycka, godz. 11.35 – 16.23, powrót Giżycko – Warszawa Centralna w godz. 12.03 – 17.05.
  2. IV, V, VI turnus – transport PKP z Warszawy do Giżycka, pod opieką przedstawiciela organizatora. Przedstawiciel organizatora nie będzie pełnił roli opiekuna, a jedynie odpowiadał za zorganizowanie zbiórki uczestników i posiadanie biletu grupowego. Wysiądzie on również z uczestnikami na stacji w Giżycku. Uczestnicy będą musieli posiadać podpisane przez rodziców oświadczenie ze zgodą na samodzielny dojazd/powrót. Następnie przewiezienie autokarem uczestników, podzielonych na grupy, pod opieką opiekunów, do Pięknej Góry. Powrót na tej samej zasadzie. Koszt – 80 zł w obie strony lub 50 zł w jedną stronę. Transport PKP TLK – pociąg bezpośredni z Warszawy Centralnej do Giżycka, godz. 11.35 – 16.23, powrót Giżycko – Warszawa Centralna w godz. 12.03 – 17.05.
 3. Opłatę za transport należy uregulować przelewem, razem z płatnością za Obóz do dnia:
  1. I, II, III turnus – 1.07.2020 r;
  2. IV, V, VI turnus – 10.07.2020 r.
 4. Rezygnacja transportu po:
  1. I, II, III turnus – 1.07.2020 r;
  2. IV, V, VI turnus – 10.07.2020 r

  wiążę się z utratą całej kwoty wpłaconej za transport.

§7. Diety

 1. Wszystkie diety przygotowywane indywidualnie w Ośrodku są płatne dodatkowo - 115 zł za turnus. Opłaty naliczane są za diety wegańskie, bezglutenowe, bezlaktozowe/bezmleczne, cukrzycowe oraz za wszystkie alergie na przynajmniej jeden produkt. Bezpłatna jest dieta wegetariańska. Wybraną opcję diety należy zaznaczyć w odpowiednim polu w formularzu zgłoszeniowym. Dodatkowa opłata zostanie dodana do pełnej opłaty za Obóz.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Cena Obozu obejmuje:
  1. 6 noclegów w 3, 4-osobowych pokojach z łazienkami w Ośrodku Wypoczynkowym Gwarek w Pięknej Górze;
  2. całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja);
  3. udział w wybranych warsztatach naukowych (25 godzin lekcyjnych zajęć);
  4. udział w wykładach, zajęciach rekreacyjno-sportowych i integracyjnych przewidzianych w programie Obozu;
  5. ubezpieczenie NNW;
  6. opiekę wykwalifikowanych wychowawców;
  7. pamiątkową koszulkę z wyjazdu.
 2. W razie pytań i ewentualnych problemów prosimy o kontakt: kontakt@oboznaukowy.edu.pl, tel. 515 644 988 (Prosimy dzwonić w dni robocze w godz. 11.00 - 16.00).


Zarejestruj się na Obóz dla uczniów po 5 i 6 klasie szkoły podstawowej

Zarejestruj się na Obóz dla uczniów po 7 i 8 klasie szkoły podstawowej i 1 klasie liceum

Zarejestruj się na Obóz dla uczniów liceum